Zajęcia prowadzone są indywidualnie w klasach instrumentalnych:

fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, perkusji, fletu poprzecznego, wiolonczeli oraz klarnetu.

Wszystkie zajęcia muzyczne odbywają się popołudniu (po zajęciach ucznia w szkołach ogólnokształcących) Plan zajęć rozłożony jest na dwa lub trzy dni w tygodniu w zależności od indywidualnych zajęć danego ucznia. Ilość zajęć oraz ich wymiar godzinowy w danej klasie określa Szkolny Plan Nauczania.

Cykl sześcioletni:

Klasy I-III:

*Instrument główny- 2 razy w tygodniu po 30 min

*Kształcenie słuchu- 2 razy w tygodniu po 45 min

*Rytmika- 1 raz w tygodniu po 45 min

Klasy IV- VI:

*Instrument główny- 2 razy w tygodniu po 45 min

*Kształcenie słuchu- 2 razy w tygodniu po 45 min

*Audycje muzyczne- 1 raz w tygodniu po 45 min

* Chór- 2 razy w tygodniu po 45 min(zastępczo: zespół kameralny/ orkiestra)

Cykl czteroletni:

* instrument główny- 2 razy w tygodniu po 45 min)

*Kształcenie słuchu- 2 razy w tygodniu po 45 min

* Audycje muzyczne- 1 raz w tygodniu po 45 min ( od II klasy)

 * Chór- 2 razy po 45 min(zastępczo: zespół kameralny/ orkiestra)- realizacja w ciągu trzech lat

Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Warunkiem uzyskania promocji do klasy wyższej jest zdanie egzaminu końcowo rocznego z przedmiotu głównego przed specjalnie powołaną komisją. Klasyfikacja uczniów oraz ich ocenianie odbywa się na podstawie zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenienia zawartego w Statucie Szkoły.