Ochrona danych osobowych w Szkole

W trosce o najwyzszy poziom bezpieczestwa danych osobowych naszych podopiecznych, rodziców, nauczycieli i kontrahentów, szkoła nasza uczestniczy w programie Patronatu Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych.


Zgodnie z art.13 ust. 1-2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej placówce jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia E.P. Gubała, u;. Mazowiecka 22 w Legionowie. Kontakt tel. 607 067 996, adres e- mail : gubala@wp.pl

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie sie Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@pccbiodo.pl.

 Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem na podstawie przesłanek określonych w art.6 i art.9 RODO

* w procesie nauczania, na podstawie art.6, ust.1 lit.c) i e) w odniesieniu do Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

* w procesie zatrudniania, na podstawie art.6, ust.1 lit.1 c) w odniesieniu do Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego,

* w procesie wykonywania innych działań wychowawczych takich jak: organizowanie wycieczek, konkursów, olompiad, na podstawie art.6, ust.1 lit e) w odniesieniu do art. 1 ust. 12),13),15) Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.

* w pozostałych przypadkach, niezwiazanych bezpośrednio z celami oświatowymi, na podstawie art.6 ust.1. lit.a) i f), przy czym prawnie uzasadniony interes szkoły (f), jest zawsze podrzędny w stosunku do interesu osoby ( ucznia, nauczyciela), której dane są przetwarzane,

* w procesach związanych z umowami z podwykonawcami, na podstawie art. 6, ust.1 lit. c).

W trakcie procesów opisywanych powyżej Szkoła nasza przetwarza dane następujących kategorii:

* dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres pobytu, nr. dokumentu tożsamości, adres pracy, telefon, telefon komórkowy, email,

* dane o procesie nauczania takie jak: testy i sprawdziany, oceny, opisy zachowania, wyniki konkursów, listy uczestnictwa w konkursach itp.,

* dane niezbędne w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno- prawne takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego/ paszportu, nr PESEL, dane o wykształceniu i kompetencjach zawodowych.

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez nasza Szkołę procesu kształcenia. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub części oferty dydaktycznej naszej placówki. W przypadku, gdy do skorzystania z oferty dodatkowej jest wymagana Państwa zgoda, jej brak nie wpływa w jakikolwiek sposób na pozostałe obowiązki wykonywane przez szkołę.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a tkże  prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim ( art. 4 ust. 10, RODO). Odbiorcami danych będą wyłacznie instytucje upoważnione z mocy prawa, a tkże podmioty wykonyjące w naszym imieniu i pod naszym nadzorem min. usług:

* informatyczne, w tym hosting, usługa dziennika elektronucznego i wsparcia pracowników, 

* księgowe i rachunkowe,

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu  w żadnym zakresie.

Szkoła nie będzie przekazywała danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z naszej placówki oświatowej, a nastepnie do czasu upływu terminów określonych przepisami prawa.