REGULAMIN FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. E.P. Gubała w Legionowie
W OKRESIE EPIDEMII COVID 19

Zasady ogólne:

Do budynku szkoły może wejść tylko zdrowy uczeń i jeden zdrowy rodzic w przypadku uczniów do 8 roku życia w celu uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Uczeń z objawami grypopodobnymi nie może przychodzić do szkoły.
W przestrzeni ogólnej tj. w korytarzach wszyscy użytkownicy obowiązani są do:
-stosowania maseczek  zasłaniających usta i nos,
– zachowania 1,5 m odległości.
– stosowania się do zaleceń pracowników szkoły

Przy wejściu do budynku szkoły jest automatyczny dozownik z płynem dezynfekującym, z którego należy bezwzględnie skorzystać przed udaniem się w głąb budynku.

W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma kontakt.

Sale wietrzone są minimum raz na godzinę.

Plan zajęć indywidualnych, będzie ustalony tak, by uczniowie danego nauczyciela nie mieli ze sobą kontaktu.

Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi Rodzicami, placówka przyjmuje wiadomość sms i indywidualny kontakt telefoniczny, informacje na stronie szkoły.

Osoby z zewnątrz proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie, a na terenie budynku noszenie środków ochrony osobistej (rękawiczki i maseczki).

 Do odwołania zostają zawieszone koncerty w sali USC. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik szkoły, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego – suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 37 st. C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

W celu uchronienia innych uczestników i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu.

Uczniowie i osoby dorosłe, które źle się poczują, poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.

 Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st.E.P. Gubała w Legionowie
wszyscy pracownicy szkoły
uczniowie na terenie szkoły
opiekunowie którzy przyprowadzają dzieci do szkoły.

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela, pracownika szkoły lub pełnoletniego uczestnika zajęć.

 Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

  1. Osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
  2. Jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
    do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole,
  3. powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

4. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika, zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

1. Nauczyciel opiekujący się uczniami natychmiast powiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.

2. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego

pomieszczenia zapewniającego izolację.

3. Nauczyciel pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.

4. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania.

5. Dyrektor szkoły

1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką

POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,

2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor  dzwoni pod numer alarmowy 112.

6. Po przyjeździe rodziców, opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice, postępując

zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

1) zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 37 st..C , kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,

2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia obserwując dziecko, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują.

7. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika  zalecany jest okres izolacji, który wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik  mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.

8. Pracownicy szkoły i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę

zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego

szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany.

9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

10. Dyrektor informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz wspólnie podejmuja decyzję decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.

11. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem szkoły powinna zostać podjęta w kontakcie ze

służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.